پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

آموزش زبان آلماني | آموزش آلماني

زبان آلماني، آموزش رايگان زبان آلماني، آموزش آنلاين آلماني ،گرامرآلماني ، لغات آلماني،اصطلاحات زبان آلماني

آموزش فعل ها يا افعال در زبان آلماني (بخش اول)

۵,۸۲۹ بازديد

آموزش فعل ها يا افعال در زبان آلماني (بخش اول)

صرف فعل ، فعل‌هاي مركب و فعل هاي مركب در زبان آلماني

ابتدا صرف فعل‌ها

در فرهنگ لغت افعال شكل اصلي خود را دارند به عنوان مثل در مصدر
. ريشه افعال يا به (en (machen و يا به (e (wandern ختم مي‌شود.

وقتي پسوند مصدر را برداريم ريشه فعل باقي مي‌ماند. {mach-wander {1. ريشه فعل براي هر شخصي پسوندي ديگر است.

بيشتر افعال پسوند‌هاي زير را دريافت مي‌كنند:

آموزش فعل ها يا افعال در زبان آلماني (بخش دوم)

۵,۷۸۳ بازديد

آموزش فعل ها يا افعال در زبان آلماني (بخش دوم)

ماضي نقلي، امري و زمان گذشته

جمله امري در مورد تقاضا، دستور، توصيه و راهنمايي بكار برده مي‌شود.

حالت امري در فرم‌هاي زير استفاده مي‌شود:

  • du – براي يك نفر،
  • ihr – براي دو يا چند نفر،
  • Sie – به عنوان شكل مودبانه براي يك يا چند نفر.

در جملات امري در دوم شخص مفرد، بدون ضمير شخصي du ساخته مي‌شود و پسوند st هم حذف مي‌شود

آموزش فعل ها يا افعال در زبان آلماني (بخش سوم)

۱۸,۵۴۰ بازديد

آموزش فعل ها يا افعال در زبان آلماني (بخش سوم)

فعل‌هاي انعكاسي

برخي افعال نياز به ضمير انعكاسي „sich“ دارند.

sich beeilen
sich freuen
sich interessieren
sich fühlen
sich treffen

ضماير انعكاسي به اين معناست كه عملكرد فاعل به خود آن برميگردد.

sich waschen – Der Junge wäscht sich.
sich kämmen – Die Mädchen kämmen sich.
sich verletzen – Ich habe mich verletzt.

فعل انعكاسي بايد صرف شود.

صفت ها در زبان آلماني

۸,۰۹۹ بازديد

صفت ها در زبان آلماني

صفت خبري

صفت خبري (كه به طور مستقل در يك جمله قرار دارد) هميشه به‌‌ همان شكل و بدون پايانه مي‌باشد.

Der Mann ist schön.
Die Frau ist schön.
Das Kind ist schön.
Die Leute sind schön.

Ich bin süß.
Ich bin fett.
Ich werde sauer.

مقايسه صفت‌ها و قيد‌ها

صفت‌ها و قيد‌ها تشديد كننده جمله هستند

آشنايي با سطوح زبان آلماني

۳,۹۴۱ بازديد

آشنايي با سطوح زبان آلماني

معرفي سطوح زبان آلماني
زبان آلماني
معرفي سطوح زبان آلماني
دوره مقدماتي    ( Grundstufe )
مقدماتي1   ( A1.1 = (G1
مقدماتي2   ( A1.2 = (G2         امتحان Start Deutsch1    A1
مقدماتي3   ( A2.1 = (G3
مقدماتي4   ( A2.2 = (G4         امتحان Start Deutsch2    A2
مقدماتي5   ( B1.1 = (G5         امتحان (Zertifikat Deutsch   (ZD
– بر اساس قوانين جديد اقامت در آلمان، مهاجرت در صورتي امكان پذير مي باشد كه فرد در بدو ورود به آلمان در صورت داشتن ساير شرايط لازم براي مهاجرت مي بايستي  در حد مقدماتي آشنايي داشته باشد و به هنگام درخواست ويزا مدرك زبان به سفارت ارائه دهد.

دانلود كتاب و فايلهاي صوتي آموزش زبان آلماني Improve Your German

۷,۳۴۲ بازديد

دانلود كتاب و فايلهاي صوتي آموزش زبان آلماني Improve Your German

كتاب و فايلهاي صوتي Improve Your German به شما كمك ميكنند تا از سطح مبتدي وارد سطح متوسط شويد.

حروف اضافه در زبان آلماني

۶,۳۵۷ بازديد

حروف اضافه در زبان آلماني

حروف اضافه

حروف اضافه را مي‌توان با توجه به مفهوم يا حالت جمله تقسيم بندي كرد.

تقسيم بندي بر اساس حالت جمله.