مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان آلمانی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان آلمانی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

آموزش مفصل زبان آلماني

 آموزش زبان آلماني را شروع مي كنيم.

براي يادگيري زبان آلماني يكسري لغات پايه وجود دارد كه من در اين درس آنها را براي شما به همراه تلفظ آنها ذكر كرده ام.سعي كنيد اين لغات را كاملا فراگيريد چون در بيشتر مكالمات آلماني آنها را خواهيد ديد.

 

آلماني تلفظ

معني فارسي

 Guten Tag

/گوتِن تاك/

روز بخير
 Bitte /بيته/ لطفا
 Danke /دانكه/ متشكرم
 Ja /يا/ بله
 Nein /ناين/ خير
 Entschuldigung /اِنت شولديگُنگ/ متاسفم ، ببخشيد
 Wie bitte? /وي بيته/ چي فرموديد؟
 Ich weiß nicht /ايش وايس نيشت/ نمي دانم
 Herr /هق/ آقا
 Frau /فقاو/ خانم
 Die Stadt /اِش تات/ شهر(درباره Die ، Das ، Der در درسهاي بعدي بيشتر توضيح داده خواهد شد)
 Deutsch /دويتچ/  زيان آلماني
 Ich heiße ... /ايش هايسه/  نام من ... است.
 Wie geht's? /وي گِهتس/ چطوريد ؟(احوالپرسي غير رسمي و دوستانه)
 Wie geht es Ihnen?

/وي گهت اِس ايهنِن/

حال شما چطور است؟(در احوالپرسي رسمي و مودبانه)
 Wie spät ist es?

/وي اِشپت ايست اِس/

ساعت چند است؟
 angenehm /آن گِنيم/ از ملاقات شما خوشبختم
 Sprechen Sie  Englisch?

/اِشپِقِشين زي انگليش/

آيا شما انگليسي صحبت مي كنيد؟
 Das ist ... /داس ايست/ اين .... هست.
 Jahre /ياهقِه/ سال

خوب درس اول آموزش زبان آلماني به پايان رسيد در درس هاي بعدي ، لغات بيشتري را كار خواهيم كرد.

با درس دوم آموزش زبان آلماني در خدمت شما هستم.

محتواي درس امروز بيشتر درباره حروف تعريف معين در زبان آلماني است.

براي اينكه زياد شما را سردرگم نكرده باشم ، اول درباره اسم در زبان آلماني صحبت مي كنم.

در زبان آلماني جنسيت اسم بر سه نوع است :

۱- مذكر

۲- مونث

۳ - خنثي

البته براي يادگيري اين كه كلمه اي مذكر ، مونث و يا خنثي خواهد بود يا نه ، هيچ روش خاصي وجود ندارد و براي فراگيري آنها بايد آنها را حفظ كرد و به عبارت ديگر با تمرين مي توان مذكر ، مونث و يا خنثي بودن اسم را ياد گرفت.

حرف تعريف پيش از اسم مي آيد و جنسيت آن را از نظر دستور زبان تعيين مي كند.پس بهترين روشي را كه من به شما براي يادگيري اسم از لحاظ مذكر ، مونث و خنثي بودن آن به شما پيشنهاد مي كنم اين است كه حرف تعريف هر اسم را به همراه خود آن اسم فرابگيريد. با اين روش جنسيت هر اسمي را در زبان آلماني كاملا به خاطر خواهيد سپرد.

لذا براي اسم هاي زير هميشه از حرف تعريف معين مربوط به آن اسم استفاده كنيد:

 

 Der

 مذكر
 Die  مونث
 Das خنثي

براي مثال :

 

 Der  Fußball

 بازي فوتبال (مذكر)
 Die  Stadt  شهر (مونث)
 Das  Buch  كتاب (خنثي)

پس شما اگر مي خواهيد واژه Buch و مذكر ، مونث و يا خنثي بودن آن را ياد بگيريد بهتر است آنرا به شكل Das Buch فرابگيريد كه براي هميشه خنثي بودن اين كلمه را نيز به خاطر خواهيد سپرد.

درس دوم آموزش زبان آلماني نيز در اينجا به پايان رسيد.در درس بعدي مثال هاي بيشتري در اين مورد خواهم آورد.

سوالات و نظرات خود در رابطه با اين درس را مي توانيد در بخش  نظرات اين پست درج نماييد.من نيز سعي خواهم كرد در كوتاهترين زمان به آنها پاسخ دهم.

در اين پست مي خواهم بخش اول آموزش اعداد در زبان آلماني را به شما آموزش دهم.لطفا پس از مطالعه اين درس سري هم به پست "لغات مشترك آلماني و ساير زبان ها(به ويژه فارسي) مطلب 1"بزنيد. كه نكات جالبي درباره اعداد در زبان آلماني نوشته ام كه مطمئنا برايتان جالب خواهد بود.

قبل از هر چيز با توجه به اين كه دوستان از من خواسته بودند از نكات جالب زبان آلماني بيشتر بگويم  مي خواهم به نكته جالب ديگري اشاره كنم ولي اينبار درباره اعداد.

يادتان هست كه در رياضيات(به ويژه در  دوران دبيرستان) مي گفتيم كه "از اجتماع اعداد طبيعي با قرينه هاي اين اعداد و هم چنين عدد صفر ، مجموعه اي ايجاد مي شود به نام اعداد صحيح "

لابد باز به خاطر داريد كه آنرا با حرف Z نشان مي داديم.خوب اين حرف مخفف كلمه Zahlen در زبان آلماني است.

نكته جالبتر اينكه انگليسي زبان ها آمدند به جاي آن از حرف I كه مخفف كلمه انگليسي Integer است استفاده كردند ولي مي بينيد كه هنوز از حرف Z كه مخفف يك كلمه آلماني است خيلي بيشتر استفاده مي شود و زور انگليسي ها لااقل در اين مورد به آلماني ها نرسيد.

خوب همانطور كه گفته بودم قرار بود زبان آلماني را با متدي جديد به شما بياموزم ، مطلبي را كه در بالا ارايه كردم قسمت كوچكي از اين متد بود كه مطمئنا در يادگيري زبان آلماني فوق العاده به شما كمك مي كند ولي فراموش نكنيد نظر هم  بدهيد.

خوب اين مقدمه اي بود جالب براي بادگيري مبحث ساده و راحت اعداد در ربان آلماني كه آنرا در درس بعدي كامل توضيح خواهم داد.

خوب نكته مهمي كه بايد بگويم اين است كه در آلماني تمامي اعداد مونث هستند.

خوب من در جدول زير اعداد را با تلفظشان قرار داده ام.

 
آلماني تلفظ

معني فارسي

 null

 /نُل/

صفر

 eins /آينس/   يك
 zwei /تسواي / دو 
 drei /دِقاي/   سه
 vier /فيه/   چهار
 fünf /فونف/   پنج
 sechs /زكس/   شش
 sieben /زيبن /  هفت
 acht /آخت/   هشت
 neun /نُين /  نه
 zehn /تسين /  ده
 elf / اِلف/  يازده
 zwölf /تسوُلف/   دوازده
 dreizehn /دِقايت سين/   سيزده
 vierzehn /فيهت سين/   چهارده
 fünfzehn /فونفت سين/   پانزده
 sechzehn /زِشت سين/   شانزده
 siebzehn /زيبت سين/   هفده
 achtzehn  /آخت سين/  هيجده
 neunzehn /نوينت سين/   نوزده
 zwanzig /تسوانتسيش/   بيست
 einundzwanzig /آين اُنت تسوانتسيش/  بيست و يك
 dreißig /قايسيش/  سي
 einunddreßig /آين اُنت دقايسيش/  سي و يك
 vierzig /فيهت سيش/  چهل
 fünfzig /فونفت سيش/  پنجاه
 sechzig

 /زشت سيش/

 شصت

 siebzig

/زيبت سيش/ 

 هفتاد

 achtzig

 /آخت سيش/

 هشتاد

 neunzig

 /نوينت سيش/

 نود

 hundert

 /هوندِرت/

 صد

 hunderteins

 /هوندرت آينس/

 صد و يك

 zweihundert

/تسواي هوندِرت/ 

 دويست

 tausend

/تاو زِند/ 

 هزار

 zehntausend

/تسن تاو زند /

 ده هزار

 hunderttausend

/هوندرت تاو زند/ 

 صد هزار

 dreihunderttausendvierhundert

 /دقاي هوندرت تاوزند فيه هوندِرت/

 سيصد هزار و چهارصد

 eine Million

 /آينه ميليون/

يك ميليون 

 eine Milliarde

 /آينه ميليادِ/

  يك ميليارد

   
  يك نكته جالب اينكه آلماني ها براي مثال عدد سيصد هزار و چهارصد را به صورت حروفي چسبيده به هم مي نويسند كه مي شود: dreihunderttausendvierhundert كه كلمه طولاني است و همانطور هم مي خوانند و اين مورد در مورد ساير اعداد نيز صدق مي كند و به طور كلي اعدادشان را به صورت حروفي پشت سر هم مي نويسند و مي خوانند.
ضماير شخصي(گرامر)

در ادامه آموزش زبان آلماني در خدمت شما دوستان هستم.درس امروز كه مي خواهم برايتان بگم درباره ضماير شخصي در آلماني است.

همانطور كه مي دانيد ضماير شخصي در زبان فارسي عبارتند از : من ، تو ، او ...

در آلماني نيز براي برخي از اشخاص(مثل زبان فارسي) ضمايري به عنوان احترام استفاده مي شود(مثلا در فارسي اگر بخواهيم به شخصي احترام بگذاريم به جاي استفاده از واژه تو ، از واژه شما استفاده مي كنيم.) كه اين نشاندهنده غني بودن زبان و نشانه تاكيد اين زبان به احترام به اشخاص است (در زبان فرانسه نيز اينگونه است ولي زبان انگليسي اين چنين نمي باشد) .

خوب در جدول زير ضماير شخصي آلماني را قرار مي دهم .و دوستان هر كجا سوالي داشتيد مي توانيد در بخش نظرات مطرح كنيد بنده در اسرع وقت(نهايتا دو روز) پاسخ شما را خواهم داد.

 

 

 ضمير شخصي مفرد

 ضمير شخصي جمع

ich

 من 

wir

  ما

du

 تو -- زماني كه مخاطب را كاملا مي شناسيد يا با وي بسيار صميمي هستيد

ihr

 شما -- حالت صميمي و دوستانه براي مخاطب قراردادن يك جمع چند نفره

Sie

 شما -- حالت محترمانه براي مخاطب قرار دادن يك نفر

 Sie

 شما-- حالت محترمانه و رسمي براي مخاطب قرار دادن يك جمع چند نفره

er

 او (مذكر)

 sie

 آنها -- براي تمامي كلمات مذكر ، مونث ، خنثي

es

 او (خنثي)

sie

 او (مونث)

در جدول بالا كه برايتان قرار دادم تمامي ضماير شخصي را قرار دادم.هيچ نگران نباشيد بسيار ساده و آسان است.شايد تعجب كرده باشيد كه كلمه Sie چندين بار در اين جدول آمده است شايد بپرسيد چگونه بفهميم كدام است.خوب اين خيلي راحت است با استفاده از فعلي كه در جمله مي آيد راحت مي توان فهميد منظور كدام است.درباره فعل ها در درس هاي بعدي بيشتر برايتان توضيح مي دهم.

راه ديگري هم وجود دارد.هرجا كلمه Sie با  حرف بزرگ آمد منظور Sie است كه براي احترام استفاده مي شود و اين كلمه فقط معني شما مي دهد (چقدر راحت)

نكته مهم :در زبان آلماني كلمات خنثي ، مذكر و مونث  در هر كجاي جمله كه باشند حرف اولشان بزرگ نوشته مي شود.

Das ist ein Buch---------اين يك كتاب است

اگر به جمله بالا نگاه كنيد متوجه مي شويد كه حرف اول  كلمه Buch با حرف بزرگ نوشته شده است و اين براي كليه كلمات صادق است و در صورت كوچك نوشتن غلط است. و به سادگي مي توانيد نكته فوق را به خاطر بسپاريد.

من منتظر نظرات شما هستم تا بتوانم درس بعدي را شروع كنم.اگر مشكل يا سوالي داشتيد مي توانيد در بخش نظرات مطرح كنيد.

امروز را با يك مكالمه ساده به زبان آلماني شروع مي كنيم.

Diana: Guten Tag! Ich bin Diana. Ich lerne hier Deutsch.

ديانا: روز بخير! من ديانا هستم.من در اينجا آلماني ياد مي گيرم.

Richard: Ich bin Richard Robertson.Ich komme aus England.
Und  das ist mein Freund Peter Karlis, er kommst aus Griechenland. ich arbeite viel,und Peter arbeitet wenig.Ich غير مجاز مي باشدe immer:Peter Du bist faul , und ich bin fleißig.

 ريچارد : من ريچارد رابرتسُن هستم.من اهل انگلستان هستم و اين دوست من پيتر كارليس است ، او(مذكر) اهل يونان است.من بسيار كار مي كنم و پيتر كم كار مي كند.من هميشه مي گويم :پيتر، تو تنبل هستي و من جدي (سرسخت و اهل كار) هستم.

 

Peter : Das غير مجاز مي باشدst du ! Aber das ist nicht richtig. Du lernst langsam und ich lerne schnell.

 

پيتر : تو اين را مي گويي ! ولي اين درست نيست(اينچنين نيست). تو به آهستگي يادمي گيري و من به سرعت ياد مي گيرم.

 
Die schüler und Schülerinnen gehen in die Klasse.Ein Lehrer kommst.

دانش آموزان(پسر) و دانش آموزان(دختر) به كلاس مي روند.يك معلم(مرد) مي آيد. 

 Lehrer : Guten Tag ! Mein Name ist Hans Müller 

معلم مرد : روز بخير! نام من هانس مولر است.

ِDiana: Ich denke, eine Lehrerin kommt in die Klasse.Kommt sie nicht?

Diana: من فكر مي كنم ، (كه) يك معلم زن به كلاس مي آيد.او نمي آيد؟

 

Lehrer : Nein,Frau Becker kommt heute nicht.Sie ist krank.

Ich frage - und Sie antworten,oder Sie fragen und ich antworte...

معلم : خير ، خانم بكر امروز نمي آيد.او(مونث) مريض است.

من مي پرسم و شما پاسخ مي دهيد ، يا  شما مي پرسيد و من پاسخ مي دهم.

لغات و اصطلاحات جديد :

 

faul                          -------(صفت)-------        تنبل و كم كار 

fleißig                      -------(صفت)-------             با پشتكار 

langsam                   --------(قيد)---------            به آهستگي

schnell                     ---------(قيد)--------             به سرعت 

der Schüler , -         ---------(اسم)--------      دانش آموز پسر

die Schülerrin , nen  ---------(اسم)--------      دانش آموز دختر  

krank                     --------(صفت)--------        ،بيمار  مريض

fragen                    ---------(فعل)---------                  پرسيدن

امروز نيز برايتان يك مكالمه مي گذارم كه بهتر است اول لغات و اصطلاحات جديد  را مطالعه نموده و بعد به سراغ متن برويد.

 

Markus: Ich spiele jetzt Fußball. Und du? Was machst du?

Sonja: Ich spiele auch Fußball, aber Anna spielt nicht. Sie ist krank und bleibt zu Hause.

Markus: Was machen Andreas und Stefan? Spielen sie auch nicht?

Sonja: ja,sie spielen auch nicht. Sie haben Hunger und gehen gleich nach Hause.

ماركوس : من هنوز دارم فوتبال بازي مي كنم. تو چي ؟ تو داري چكار مي كني؟

سونيا : من نيز فوتبال بازي مي كنم اما آنا بازي نمي كند. او(مونث) بيمار است و در خانه مانده است.

نكته : در خانه به آلماني مي شود zu Hause

ماركوس : آندريس و اشتفان چه كار مي كنند؟  آيا آنها نيز بازي نمي كنند؟

سونيا : بله ، آنها نيز بازي نمي كنند. آنها گرسنه هستند و دارند فورا به طرف خانه مي روند.

لغات و اصطلاحات جديد :

 

aber -اما

auch - هم چنين ، نيز

bleiben - باقي ماندن ، ماندن

gehen - رفتن

gleich - فوراً

haben - داشتن

das Haus - خانه

Hunger haben - گرسنه بودن

jetzt - حالا

machen - انجام دادن

nach Hause - به طرف خانه

sein - بودن

spielen - بازي كردن

was? چه چيزي

zu Hause - در خانه


برچسب‌ها: ،


| ۰۵:۵۹:۲۹ | نويسنده : آموزشكده آلماني | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :