مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان آلمانی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان آلمانی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

اسامي روزها , ماه‌ها و فصل‌ها در زبان آلماني

در اين بخش از آموزش لغت‌داني مي‌خواهم به روزهاي هفته ,ماه‌ها و فصل‌هابپردازم

دوشنبه

Montag

'mo:nta:k

سه شنبه

Dienstag

'di:nsta:k

چهارشنبه

Mittwoch

'mɪtvɔx

پنج شنبه

Donnerstag

'dɔnsta:k

جمعه

Freitag

'fraita:k

شنبه

Samstag

'zamsta:k

يكشنبه

Sonntag

'zɔnta:k

روز

der Tag (e)

ta:k

صبح

der Morgen

'mɔrg

بعد از ظهر

der Nachmittag (e)

'na:xmɪta:k

اول شب

der Abend (e)

'a:bt

شب

die Nacht (e)

'naxt

امروز

heute

'hɔytə

فردا

morgen

'mɔrg

امشب

heute Abend

'hɔytə 'a:bt

ديروز

gestern

gεstn

ديشب

gestern abend

gεstn 'a:bt

هفته

die Woche (n)

'vɔ

آخر هفته

das Wochenende (n)

'vɔxεndə

روزانه

täglich

'tε:kliç

هفتگي

wöchenlich

'vɔxnəliç

 

براي مشخص كردن يك اتفاق در يكي از روزهاي هفته (و آخرهفته) بايد از حرف اضافه am قبل از آن روز استفاده كنيد. و بايد بدانيد كه همه روزهاي هفته و ماه‌ها و فصل‌ها مذكر هستند بنابراين شكل اين حرف اضافه تغييري نخواهد كرد. از واژهاي jeden- هر (مثلا هر جمعه), nächsten- بعد (جمعه بعد), letzten- آخر (روز آخر) و vorigen- قبل, گذشته (هفته قبل) به وفور در مكالمات مربوط به روز و تاريخ استفاده مي‌شود.

در اين قسمت درباره اسامي آلماني مربوط به ما‌ه‌هاي سال و فصل‌هاي مختلف لغاتي را يادخواهيد گرفت.

ژانويه

Januar

'jana:

فوريه

Februar

'fe:brua:

مارس

März

'mεrts

آوريل

April

a'prɪl

مه

Mai

'mai

ژوئن

Juni

'ju:ni

ژوئيه

Juli

'ju:li

اوت

August

au'gst

سپتامبر

September

zεp'tεmb

اكتبر

Oktober

ɔk'to:b

نوامبر

November

no'vεmb

دسامبر

Dezember

de'tsεmb

ماه

der Monat (e)

'mo:nat

سال

das Jahr (e)

'ja:

ماهيانه

monatlich

'mo:natlɪç

سالينه

jährlich

'jε:lɪç

زمستان

der Winter

'vɪnt

بهار

der Frühling

'fry:lɪŋ

تابستان

der Sommer

'zɔm

پاييز

der Herbst

hεrpst

 

براي اشاره به چيزي در يك ماه يا يك فصل خاص بايد از حرف اضافه im استفاده كنيد.


برچسب‌ها: ،


| ۱۰:۴۹:۱۶ | نويسنده : آموزشكده آلماني | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :