مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان آلمانی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان آلمانی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

آموزش گرامر زبان آلماني (قسمت سوم)

در اين بخش به طور مقدماتي در مورد افعال با قائده سخن مي‌رانيم. همانطور كه مي‌دانيد در زبان آلماني هم مانند فارسي افعال بايد صرف شوند. از نظر صرف افعال, افعال آلماني به دو دسته تقسيم مي‌شوند: با قائده و بي قائده

در اين قسمت شما با طريقه صرف افعال با قائده آشنا مي‌شوند. مثال‌ها را با دو فعل باقائده wohnen (زندگي كردن) و kommen (آمدن) توضيح خواهم داد:

ich

من

   

 

ich komme

.من مي‌آيم

ich wohne

.من زندگي مي‌كنم

   

 

du

(تو (غير رسمي

   

du kommst

.تو مي‌آيي

du wohnst

.تو زندگي مي‌كني

   

 

Sie

(شما (توي رسمي

   

Sie kommen

.شما مي‌آييد

Sie wohnen

.شما زندگي مي‌كنيد

   

لازم به ذكر است كه بسياري از افعال آلماني جزو افعال با قائده محسوب مي‌شوند.

در اين بخش به معرفي حروف تعريف براي اسامي معرفه يعني der, die, das مي‌پردازيم. در زبان آلماني هر اسمي داراي جنس است و اين جنسيت مي‌تواند هيچ‌گونه ربطي به معني اسم مورد بحث نداشته باشد. هر اسم در زبان آلماني مي‌توان يكي از اين سه حالت را داشته باشد: مذكر (maskuline), مونث (feminine) خنثي (neuter). بهترين راه براي تعيين جنس اسمي كه از آن اطلاع نداريد استفاده از ديكشنري است.

Der حرف تعريف معرفه براي اسامي مذكر است:

der Apfel

سيب

der Bruder

برادر

 

Die حرف تعريف معرفه براي اسامي مونث است.

die Straße

خيابان

die Freundin

(دوست (مونث

 

Das حرف تعريف معرفه براي اسامي خنثي است.

das Fahrrad

دوچرخه

das Kind

كودك

 

بهترين روش براي يادگيري جنس اسامي در زبان آلماني حفظ كردن آنها همراه با اسم است.

در اين بخش با طريقه ساختن سوالات آشنا خواهيد شد. براي ساختن يك سوال دو روش وجود دارد: روش اول استفاده كردن از كلمات سوالي, روش دوم جابه جا كردن محل فعل در جمله.

در اينجا با تعدادي از كلمات سوالي در زبان آلماني آشنا خواهيد شد:

 

چه...؟

Was...?

كي...؟ چه وقت...؟

Wann...?

كجا...؟ كدام محل...؟

Wo...?

چه كسي...؟

Wer...?

به كجا...؟

Wohin...?

چند تا...؟ چقدر...؟

Wie viel...?

 

پس از استفاده كردن از يك كلمه سوالي در جمله فعل اصلي بلافاصله بعد از آن مي‌آيد. به مثال‌هاي زير توجه كنيد:

 

؟Was sind Sie von Beruf

شغل شما چيست؟

؟Was ist das

اين چيست؟

؟Wo wohnen Sie

كجا زندگي مي‌كنيد؟

؟Wohin, bitte

به كجا, لطفا؟

 

در برخي موارد براي سوالي كردن جمله نيازي به استفاده از كلمات سوالي نيست. در اين موارد به سادگي با جابه‌جا كردن محل فعل از جايگاه دوم در جمله به جايگاه اول مي‌توان جمله را سوالي كرد. به جملات زير توجه كنيد:

 

؟Ist das ein Taxi
؟Ist das der Herd
؟Sind wir da

Das ist ein Taxi
Das ist der Herd
Wir sind da

اين بخش درباره مكان و سوال كردن درباره مكان است. براي سوال كردن درباره محل يك چيز يا كس از wo به معني كجا استفاده مي‌كنيم.

كجا زندگي مي‌كني؟

؟Wo wohnst du

 

زماني كه مي‌خواهيم درباره واقع شدن چيزي در محلي صحبت كنيم از inاستفاده مي‌كنيم:

من در برلين زندگي مي‌كنم.

Ich wohne in Berlin

 آموزش گرامر زبان آلماني

براي مشخص كردن مكان يك چيز همچنين مي‌توان از anنيز استفاده كرد.(از آنجايي كه فاقد معادل فارسي است بايد بگويم an معنايي شبيه به at در انگليسي دارد).

من در دانشگاهي در برلين درس مي‌خوانم.

Ich studiere an der Universität in Berlin

 

I'm studying at Berlin University

 

هر دو حرف اضافه an و in با توجه به جنس اسمي كه پس از آنها مي‌آيد تغيير مي‌كنند.

با هر كدام از اسامي مذكر و خنثي حرف اضافه‌ي in به imتبديل مي‌شود كه در واقع حالت خلاصه شده‌اي از in + demاست. به مثال زير توجه كنيد:

(das Krankenhaus)
Ich arbeite im Krankenhaus

حرف اضافه an نيز داراي حالتي مشابه است و با اسامي مذكر و خنثي به شكل am در مي‌آيد كه درواقع حالت خلاصه شده‌اي از an + dem است. به مثال زير توجه كنيد:

(der Potsdamer Platz)
؟Ist das am Potsdamer Platz

در مواجهه با اسامي مونث حروف اضافي in و an موجب مي‌شوند كه حرف تعريف آن اسم يعني dieبهder تغيير كند. به مثال‌هاي زير توجه كنيد:

(die Oranienburger Straße)
Ich wohne in der Oranienburger Straße

(die Universität)
Ich studiere an der Universität


برچسب‌ها: ،


| ۱۰:۲۴:۴۲ | نويسنده : آموزشكده آلماني | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :